ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ

DHIS 2
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ


ຕິດຕໍ່ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ:
1. ດຣ. ບົວຜັນ 020 22087682
2. ດຣ. ສຸພັດສອນ 020 56551988
3. ດຣ. ອຳໄພ 020 58231017
4. ທ. ສຸບັນ 020 55486800
ຫ້ອງການ: 021 315347, 021 350209

ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ
ຄໍາເພັດ ຫລວງລາດ 020 56556623
ສີສຸເວດ ນໍລະສິງ 020 92687449
ປະສົງສິດ ວິລະພັນ 020 78980346
ຫ້ອງການ 021-840141-42
Sign in

Please clear your browser cache regularly!

Powered by DHIS 2